G I M N A Z J U M    Z D Z    -    S Z K O Ł A    M Ł O D Z I E Ż O W A

                                                                                                      GIMNAZJUM

                                                                          z oddziałami przysposabiającymi do pracy

                                                                             dla absolwentów szkół podstawowych

 

                                                                                                Nauka trwa : 3 lata

                                                                                        Forma kształcenia: dzienna

                                                                        Nabór do szkoły odbywa się poprzez hufce OHP.

 

         Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się na terenie szkoły .

         Zajęcia przyuczające do pracy  w różnych zawodach  rozpoczynają się w klasie II i są organizowane przez hufce OHP poza szkołą.

 


Kandydat musi posiadać opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej w sprawie kontynuowania nauki w gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy.