A K T U A L N O Ś C I   -   Z   Ż Y C I A   S Z K Ó Ł   Z D Z
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
2018-06-13

NABÓR ELEKTRONICZNY !!! 


 INSTRUKCJA:

Wejdź na stronę : https://lodz.e-omikron.pl/
 1. Aby wprowadzić wniosek skorzystaj z opcji "Zarejestruj się" w dolnej części formularza.
 2. Wprowadź swój numer PESEL- kliknij wprowadź formularz.
 3. Podaj wymagane dane, wprowadź własne hasło do konta.
 4. Wydrukowany i podpisany wniosek, należy złożyć w szkole pierwszego wyboru (tj. wybranej na pierwszym miejscu listy preferencji).

Od 21 czerwca 2018 r. od godziny 8:00 do 26 czerwca 2018 r. do godz. 12:00 kandydat po zalogowaniu się na konto utworzone podczas rejestracji, w zakładce „Kryteria naboru” będzie mógł wprowadzić do systemu wyniki egzaminów gimnazjalnych, oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum oraz osiągnięcia (tylko te, które są wpisane na świadectwie).

 

Od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. do godziny 12:00 należy w szkole pierwszego wyboru złożyć kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Po otrzymaniu kopii dokumentów, szkoła pierwszego wyboru potwierdza (weryfikuje) wprowadzone wyniki, oceny oraz osiągnięcia. Na koncie kandydata będzie widoczny komunikat informujący, czy kryteria zostały już potwierdzone przez szkołę.

 
UWAGA!
Wniosek zarejestrowany  w systemie, ale niepotwierdzony w szkole pierwszego wyboru nie bierze udziału w elektronicznej rekrutacji. 
 

 HARMONOGRAM REKRUTACJI

21 maja – 20 czerwca 2018 r. do godz. 12.00

 • elektroniczne wypełnianie formularza wniosku o przyjęcie do szkoły.
 • składanie wydrukowanego z systemu wniosku tylko w szkole pierwszego wyboru

uwaga: w dniach 21 maja - 7 czerwca 2018r. odbędą się w szkołach próby sprawności fizycznej, sprawdziany kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów sportowych, dwujęzycznych, artystycznych.  Wynik podany zostanie w dniu 8 czerwca 2018r.

22 czerwca  - 26 czerwca 2018 r . do godz. 12.00

uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (wniosek należy uzupełnić tylko w szkole pierwszego wyboru)

22 czerwca – 13 lipca 2018 r.

wydanie przez szkołę zawodową skierowania na badanie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu - kandydatowi z listy zakwalifikowanych

12 lipca 2018 r. do godz. 12.00

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

12 lipca od godz. 12.00 – 19 lipca 2018 r. do godz. 12.00

potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez rodziców lub kandydatów pełnoletnich

20 lipca 2018 r.

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych


POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 1. Przeprowadza się po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.  Postępowanie uzupełniające nie jest prowadzone w formie elektronicznej
 2. W rekrutacji uzupełniającej biorą udział szkoły, które posiadają wolne miejsca.

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

20-23 lipca 2018 r. 

Składanie wniosków

24-25 lipca 2018 r.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych

14 sierpnia 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

14-20 sierpnia 2018 r.

Potwierdzanie woli przyjęcia do szkoły

21 sierpnia 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych


TRYB ODWOŁAWCZY

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Komisja w terminie 5 dni sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę punktów, uprawniających do przyjęcia, liczbę punktów, które uzyskał kandydat.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia  komisji do dyrektora szkoły.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dnia otrzymania odwołania.
 5. Rodzice mogą wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora.

 


Ogólne warunki ubezpieczenia NNW PZU Edukacja

 

WAŻNA INFORMACJA

DLA RODZICÓW I UCZNIÓW NASZYCH SZKÓŁ 

 

Uczniowie ubezpieczeni według II wariantu na sumę 10 tysięcy złotych.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW PZU Edukacja - do pobrania poniżej

 www.szkolyzdz-lodz.pl/file/pzu/pzu.pdf

 


 


Wizyta w przedszkolu

5 czerwca Szkolne Koło Teatralne odwiedziło przedszkole przy ulicy Łąkowej.
Przedstawiliśmy bajeczki Jana Brzechwy.
Było to dla nas nowe i inspirujące doświadczenie. Bawiliśmy się świetnie wraz z przedszkolakami.

 


Drzwi Otwarte

W dniu 24 maja 2017 roku w godzinach 10.00 - 15.00
w Szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi
odbędą się Drzwi Otwarte,
na których zostanie zaprezentowana oferta na rok szkolny 2017/2018.

ZAPRASZAMY !!!

 


Zakończenie klas IV TS


 


Zaproszenie na konferencję

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Młodzieży

oraz

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  Doradztwa Zawodowego
 dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi

  

serdecznie zapraszają

 na III Wojewódzką Konferencję

 

"Jak pomóc  młodym ludziom rozwinąć skrzydła

RODZICE czy SZKOŁA"

 

Konferencja odbędzie się w dniach 4 – 5 kwietnia 2017 r.

 

4 kwietnia -Duża Sala Obrad Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 w godz. 9.00 - 14.00

5 kwietnia - Poradnie Specjalistyczne Al. Wyszyńskiego 86 II p. w godz. 10 - 14.15
(warsztaty dla rodziców, nauczycieli i pedagogów)

Zgłoszenia udziału w pierwszym  dniu Konferencji oraz zapisy na  warsztaty odbywają się poprzez stronę internetową
http://konferencja-rolarodzica.jimdo.com/
oraz  telefonicznie533-575-353; 42 688 21 62

 

 

 


Podziękowania

Nasi uczniowie wzięli udział w akcji dla osób potrzebujących i pomagali w przeprowadzeniu Świątecznej Zbiórki Żywności.

Otrzymali specjalne podziękowania od Prezesa Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności - pana Marka Borowskiego.


Wykaz podręczników

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017 dostępny jest w zakładce do pobrania


Informacje dotyczące przyjęcia kandydatów do szkół

 Lista przyjętych do szkół ZDZ będzie wywieszona
na drzwiach wejściowych do budynku szkoły 4 lipca 2016r.

Ze względu na problemy z systemem zaktualizowana lista przyjętych
wywieszona będzie 12 lipca 2016r. i kandydaci dostaną potwierdzenie
przyjęcia na osobistych kontach


Rozdanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
2018-06-13

Gratulujemy wszystkim ucznom i życzymy dalszych sukcesów!!!


Dzień otwarty szkoły
2018-06-13

Zapraszamy na dzień otwarty szkoły!!! 28 kwietnia 2016, godz. 9 00-15 00

zobacz więcej »


Życzenia Świąteczne